57

Sonjuschka Golovanova, Eva Meindl und Nikola Tromayer-Trefalt